پادکست های جیکسا
ارائه پادکست ها از تاریخ ده مرداد 1401 (August 2022) شروع می شود.

جدیدترین های جیکسا کست

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

برنامه نویسی css

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

برنامه نویسی html

برنامه نویسی

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

آشنایی با git

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

تریک های CSS

طراحی رابط کاربری

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

ui user flow

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

دسترسی پذیری

سئو و تولید محتوی

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

کلمه کلیدی

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

sand box گوگل

مهارت های نرم و تجربیات

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

مذاکره

jixa cast temlplate image

در این پادکست به بررسی تریک های مهم در دنیای css پرداخته شده و ...

شناخت افراد

jixacast in English

jixa cast temlplate image

This podcast examines important tricks in the css world And ...

key word

jixa cast temlplate image

This podcast examines important tricks in the css world And ...

CSS tricks